dijous, 5 de març del 2015Avui és un dia importantíssim per a mi, i aquesta entrada llargament esperada: m’acaben d’avisar de que ja es pot trobar a les llibreries ELL i JO, el primer llibre del qual sóc l’autor del text i les il·lustracions, publicat per editorial Baula. No només és important perquè en sóc l’autor de la idea, text i dibuix, si no perquè el va inspirar el meu fill, i parla d’ell i de mi. Però al mateix temps, parla de tots els pares i mares i dels seus fills. Perquè l’ofici de pare és complicat, però comporta un gran regal...
No sé que més faré com a il·lustrador a la vida, espero que moltes coses!, però amb aquest llibre em sento 100% realitzat...
El meu agraïment a Baula per haver cregut en el meu projecte.

Hoy es un día importantísimo para mi, y esta entrada largamente esperada: me acaban de avisar de que ya se encuentra en las librerías ELL i JO, el primer libro del cual soy autor del texto y de las ilustraciones, publicado por Baula. No solo es importante porque soy el autor de la idea, texto y dibujo, si no porque lo inspiró mi hijo, y habla de él y de mi. Pero al mismo tiempo, habla de todos los padres y madres y de sus hijos. Porque el oficio de padre es complicado, pero conlleva un gran regalo...
No sé qué más haré en la vida como ilustrador, ¡espero que muchas cosas!, pero con este libro me siento 100% realizado…
Mi agradecimiento a Editorial Baula por haber creído en mi proyecto.

Today is a very important day to me, and this post, a long-awaited post: ELL i JO, the first book of which I am the author of the text and illustrations, and published by Baula (located in Barcelona), is already on book stores. This book it's not only important because I am the author of the idea, text and drawing, but because it's inspired in my son, and it talks about he and I (the name of the book). But, at the same time, it talks about all the parents and their children, because the work of being parents is complicated, but involves a great present ...
I don't know what else I will do as illustrator in my life, I hope many things!, but this book makes me feel fulfilled...
Many thanks to Baula publishers who believed in my project.